úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín
Domů » Ponuka » Železničné stavby

Výstavba a rekonštrukcia železničných koridorov

Úprava zemín je dnes bežnou metódou pri výstavbe a rekonštrukcii železničných koridorov. Zlepšené zeminy možno použiť do podložia zemných telies a rovnako tak do samotného násypu železnice. Pri rekonštrukcii koridorov je takmer vždy potrebné riešiť stav železničného spodku. Zeminy, ktoré sa tam nachádzajú sú veľmi často málo únosné a prevlhčené.

Odstránenie a nahradenie týchto nevhodných materiálov je nákladné a časovo veľmi náročné. Väčšina tratí sa rekonštruuje tak, že na jednej koľaji sa ponechá premávka a druhá koľaj sa rekonštruuje. Pod touto koľajou nám vzniká dlhý, ale veľmi úzky priestor k pohybu stavebných mechanizmov. Pri použití technológie úpravy zemín, možno jednou strojnou zostavou zlepšiť za jednu pracovnú zmenu pláň v dĺžke 1 000 m na hĺbku úpravy 50 cm t.j. až 2 000 m3. Na vhodne upravených zeminách možno dosiahnuť požadované parametre únosnosti a miery zhutnenia. Zlepšovanie zemín znižuje náklady na rekonštrukciu železničných koridorov a skracuje čas potrebný na výluky.

Naša organizácia má veľa skúseností s úpravou zemín na koridoroch a tiež so špecifickou organizáciou stavebných prác pri rekonštrukcii železničných koridorov. Vo všetkých krajinách, kde tieto práce realizujeme, disponujeme potrebnými povoleniami pre vstup do koľajiska a sme preškolený, ako dodržovať bezpečnosť práce.

Rýchly kontakt

+421 911 903 667