úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín

Spôsob spracovania

Trendom dnešnej doby je spracovávať miestne materiály s cieľom ich maximálneho využitia. Naša spoločnosť disponuje technológiou, ktorá umožňuje spracovať zeminy a materiály pre výstavbu komunikácií, železníc, letísk a priemyselných objektov, tak aby tieto materiály spĺňali kvalitatívne požiadavky projektu a zaručili dlhodobú životnosť stavieb. Naša technológia umožňuje spracovať širokú škálu zemín, ktoré sú pre svoje vlastnosti nevhodné pre budovanie zemných telies.

Typickým príkladom takýchto materiálov sú jemnozrnné zeminy, ktoré sa už pri minimálnom nasýtení vodou veľmi ťažko spracovávajú, nedajú sa zhutniť na požadovanú mieru zhutnenia a majú nízku únosnosť. Na druhej strane máme skúsenosti so spracovaním zle zrnených zemín, ktoré nie je možné efektívne hutniť a zaistiť u nich tak požadované únosnosti. Všetky takéto zeminy sa často odvážajú na skládku a nahradzovania inými nakupovanými materiálmi.

Príklad zle zrnených zemín Príklad jemnozrnných zemín Výsledný povrch po spracovaní našou technikou

Spracovanie zemín na mieste realizujeme za pomoci prímes spojív, alebo primiešaním iného materiálu pre doplnenie krivky zrnitosti.

Vlastná technológia sa vykonáva nadávkovaním materiálu, ktorý je určený pre úpravu. Následne sa spojivo premieša zemnou frézou do požadovanej hĺbky vrstvy zeminy. Takto upravený materiál sa môže naložiť a odviesť do násypu, alebo zabudovať priamo v mieste úpravy.

Technické vybavenie

Naša spoločnosť disponuje tromi strojnými zostavami pre úpravu zemín.
Kapacita každej je cca 4000 – 6000 m2 za deň respektíve 2 000 – 4000 mza deň.

Dávkovač pre nadávkovanie spojiva: MAN Streumaster

Zemná fréza : Recyklér Wirtgen 2400, hĺbka premiešania do 50 cm

Zemná fréza : Bomag MPH 120

Výhody nášho riešenia

Naša spoločnosť je schopná zaistiť maximálne využitie miestnych materiálov, ktoré by inak boli pre potreby dopravných a komerčných stavieb bežnými spôsobmi nespracovateľné. Prispievame tým k znižovaniu nákladov na týchto projektoch, zrýchľujeme dobu výstavby a znižujeme vplyv stavby na životné prostredie.

Rýchly kontakt

+421 911 903 667