úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín úprava a stabilizácia zemín
Domů » Ponuka » Pozemné komunikácie » Úprava zemín

Úprava a stabilizácia zemín

Pri realizovaní zemných prác pozemných komunikácií sa často stretávame s nevhodnými zeminami, ktoré nie je možné bez ďalšej úpravy použiť v zemnom telese. Hlavne jemnozrnné zeminy s vyššou vlhkosťou ako optimálna sa veľmi ťažko spracovávajú, po zhutnení vykazujú veľmi nízke únosnosti, a bývajú namŕzavé až nebezpečne namŕzavé. Tieto zeminy bývajú často odvážané na skládky a nahradzované vhodnejšími materiálmi. Naša spoločnosť ponúka komplexné riešenie pre využitie týchto nevhodných alebo podmienečne vhodných zemín v cestnom staviteľstve.

Naša činnosť väčšinou začína laboratórnou štúdiou, ktorá navrhne a preukáže vhodný spôsob úpravy zeminy. Pre úpravu používame vápno, cement alebo hydraulické cestné spojivá. Výber závisí na typu zeminy a požadovaných parametroch na upravenej vrstve zeminy resp. jej použitím v zemnom telese.

Upravené zeminy možno použiť v podloží zemného telesa, v násype a v aktívnej zóne.

Pri vlastnej realizácii sme schopný s jednou strojnou zostavou upraviť 3 000 až 6 000 m2 pri hĺbke úpravy 50 cm. Pri vhodne navrhnutej receptúre a použitia upravených zemín v zemnom telese je možné splniť všetky požiadavky vyplývajúce z platných predpisov pre realizáciu zemných prác, a to hlavne mieru zhutnenia a požadovanú únosnosť. Upravené zeminy vykazujú tiež veľmi dobré šmykové parametre.

Dosiahnutie vysokej únosnosti na pláni zemného telesa je ďalším krokom k zaisteniu kvality, životnosti diela a súčasne dáva možnosti k zníženiu nákladov pri budovaní konštrukčných vrstiev vozovky.

Naša spoločnosť má dostatok skúseností pri úprave zemín na diaľniciach, pozemných komunikáciách všetkých tried dopravného zaťaženia a prístupových staveniskových cestách.

Rýchly kontakt

+421 911 903 667